Názov podujatia: 23.-24.5.-matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR
Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské
Lektori: JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Vladimír Pirošík
Začiatok: 23.05.2018 11:00
Koniec: 24.05.2018 12:00
Na stiahnutie:  Pozvánka

pridané: 22.03.2018, Martin, kategória: semináre pre profesijné skupiny

 • Vykonávacia vyhláška MV SR k zákonu o matrikách č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov - §25 v aplikačnej praxi.
 • Informačný systém matrík CISMA v praxi, aplikácia a využitie.
 • Elektronické služby matriky – avíza, aplikačná prax.
 • Právo Spoločenstva / právo EÚ / v spojitosti s výkonom vnútroštátneho práva SR.
 • Nariadenie EP a Rady /EÚ/ 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov EÚ – zjednodušenie požiadaviek na predkladanie verejných listín v EÚ – účinnosť 16.2.2019, vykonateľnosť euronormy na území SR.
 • Správne poplatky.
 • Uzavretie manželstva cudzinca na území SR, platnosť listín, žiadatelia o azyl na území cudzieho štátu, sobáše v zastúpení – aktuálne problémy v praxi.
 • Elektronické doručovanie súdnych rozhodnutí – e-schránka.
 • Osobitná matrika – 25 rokov činnosti na území SR.
 • Diskusia, rôzne.

JUDr. Alena Kružliaková
Mgr. Iveta Kusová

 • Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov (OÚ).
 • Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi.
 • Prehľad povinností prevádzkovateľov informačných systémov.
 • Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.
 • Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia.
 • Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy.
 • Zodpovedná osoba a jej povinnosti - zmeny a novinky.
 • Mlčanlivosť, poučenie.
 • Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov).
 • Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov.
 • Spracúvanie OÚ v v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch.
 • Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov.
 • Ochrana práv dotknutých osôb.
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie.
 • Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona.
 • Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov.
 • Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie.

Vladimír Pirošík, advokát, s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany OÚ


Prihláška

Na toto podujatie nie je možné prihlásiť sa.