Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Ekonómky obce 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 23-09-2019 10:00 24-09-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky obce 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD., Mgr. Juraj Kvas 23-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-24.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová 23-09-2019 10:00 24-09-2019 12:00  Pozvánka
Starostovia 23.-25.9.-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Mgr. Zuzana Švarc Harisová, PaedDr. Lenka Holíková 23-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Ekonómky ROPO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ladislav Zakhar,PhD. 24-09-2019 10:00 25-09-2019 12:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 27-09-2019 09:00 27-09-2019 13:00  Pozvánka
Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 03-10-2019 09:00 03-10-2019 13:00  Pozvánka
RŠ 7.-8.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 07-10-2019 10:00 08-10-2019 12:00  Pozvánka
RŠ 7.-9.10.-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a školských zariadení JUDr. Marián Hoffmann, PhD., PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PaedDr. Lenka Holíková 07-10-2019 10:00 09-10-2019 12:00  Pozvánka
Dane-Polročné pracovné stretnutie - Miestne dane a samospráva Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová 07-10-2019 10:00 08-10-2019 12:00  Pozvánka
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Alica Fecková, Mgr. Zdenko Krajčír 08-10-2019 10:00 09-10-2019 12:00  Pozvánka
Rozpočet obce a jeho argumentácia v schvaľovacom procese Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15-10-2019 09:00 15-10-2019 13:00  Pozvánka
Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 17-10-2019 09:00 17-10-2019 13:00  Pozvánka
BB-Školské stravovanie v obciach, v RO a PO zriadených obcou Ing. Terézia Urbanová 18-10-2019 09:00 18-10-2019 13:00  Pozvánka
21.-22.10.-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 21-10-2019 11:00 22-10-2019 12:00  Pozvánka
23.-24.10.-Matriky-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, Mgr. Alena Štrbová 23-10-2019 11:00 24-10-2019 12:00  Pozvánka
Výklad zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka JUDr. Marek Dlapa 29-10-2019 09:00 29-10-2019 13:00  Pozvánka
HK 5.-6.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Mgr. Marcela Turčanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Mária Kasmanová 05-11-2019 11:00 06-11-2019 12:00  Pozvánka
HK 5.-7.11.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Mgr. Marcela Turčanová, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Mária Kasmanová, Mgr. Naďa Kurilová, MVSR, Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 05-11-2019 11:00 07-11-2019 12:00  Pozvánka
Profesionálna tajomníčka, sekretárka (asistentka) na škole a školskom zariadení Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 06-11-2019 10:00 07-11-2019 12:00  Pozvánka
Profesionálna sekretárka (asistentka) na mestskom a obecnom úrade Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 06-11-2019 10:00 07-11-2019 12:00  Pozvánka
Ako predchádzať a riešiť krízové situácie v podmienkach samosprávy Mgr. Zuzana Švarc Harisová, Mgr. Juraj Kvas 15-11-2019 09:00 15-11-2019 13:00  Pozvánka
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Mária Kasmanová 19-11-2019 09:00 19-11-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 2.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 02-12-2019 09:00 02-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 3.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 03-12-2019 09:00 03-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ RO 4.12.-Účtovná závierka v ROZPOČTOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 04-12-2019 09:00 04-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ PO 5.12.-Účtovná závierka v PRÍSPEVKOVÝCH organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 05-12-2019 09:00 05-12-2019 13:00  Pozvánka
ÚZ BB 6.12.-Účtovná závierka v obciach a v RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2019 Ing. Terézia Urbanová 06-12-2019 09:00 06-12-2019 13:00  Pozvánka