Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 19-08-2021 09:00 19-08-2021 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz Ing. Terézia Urbanová 23-08-2021 08:30 27-08-2021 14:00  Pozvánka
Reklamné stavby po novele stavebného zákona (&43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 02-09-2021 09:00 02-09-2021 13:00  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy JUDr. Bohuslav Harviľák 07-09-2021 09:00 07-09-2021 13:00  Pozvánka
8.-9.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 08-09-2021 11:00 09-09-2021 12:00  Pozvánka
8.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA 08-09-2021 11:00 10-09-2021 12:00  Pozvánka
Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. Ing. Iveta Ištoková 14-09-2021 09:00 14-09-2021 13:00  Pozvánka