Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
Školské úrady-Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej samospráve PaedDr. Tibor Lukács, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 21-09-2020 10:00 22-09-2020 11:45  Pozvánka
ROPO-21.-22.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 21-09-2020 10:00 22-09-2020 11:45  Pozvánka
ROPO-21.-23.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková 21-09-2020 10:00 23-09-2020 11:45  Pozvánka
Ekonómky obcí-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcí Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 22-09-2020 10:00 23-09-2020 11:45  Pozvánka
Prevencia proti vyhoreniu - ZRUŠENÝ Mgr. Ingrid Benkovská 25-09-2020 09:00 25-09-2020 13:00  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ... JUDr. Bohuslav Harviľák 29-09-2020 09:00 29-09-2020 13:00  Pozvánka
Miestne dane a poplatky Ing. Iveta Ištoková 01-10-2020 09:00 01-10-2020 13:00  Pozvánka
HK-5.-6.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová 05-10-2020 11:00 06-10-2020 11:45  Pozvánka
HK-5.-7.10.-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Mária Kasmanová 05-10-2020 11:00 07-10-2020 11:45  Pozvánka
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školách PhDr. Dušan Gallo 09-10-2020 09:00 09-10-2020 13:00  Pozvánka
Právny vzťah obcí a škôl doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 15-10-2020 09:00 15-10-2020 13:00  Pozvánka
Matriky 19.-20.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 19-10-2020 11:00 20-10-2020 11:45  Pozvánka
Matriky 21.-22.10.-Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR JUDr. Alena Kružliaková, Mgr. Iveta Kusová, PaedDr. Ján Pavlík 21-10-2020 11:00 22-10-2020 11:45  Pozvánka
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 29-10-2020 09:00 29-10-2020 13:00  Pozvánka
BB-Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO z pohľadu účtovníctva a špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 Ing. Terézia Urbanová 30-10-2020 09:00 30-10-2020 13:00  Pozvánka
Nakladanie s majetkom obce Ing. Oxana Hospodárová 05-11-2020 09:00 05-11-2020 13:00  Pozvánka
Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam JUDr. Róbert Urban 12-11-2020 09:00 12-11-2020 13:00  Pozvánka
Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 19-11-2020 09:00 19-11-2020 13:00  Pozvánka
Efektívna príprava a vedenie schôdzí a porád v podmienkach samosprávy PhDr. Dušan Gallo 20-11-2020 09:00 20-11-2020 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 30.11.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 30-11-2020 09:00 30-11-2020 13:00  Pozvánka
ÚZ obce 1.12.-Účtovná závierka v obciach k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 01-12-2020 09:00 01-12-2020 13:00  Pozvánka
ÚZ RO 2.12.-Účtovná závierka v RO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 02-12-2020 09:00 02-12-2020 13:00  Pozvánka
ÚZ PO 3.12.-Účtovná závierka v PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 03-12-2020 09:00 03-12-2020 13:00  Pozvánka
ÚZ BB 4.12.-Účtovná závierka v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 Ing. Terézia Urbanová 04-12-2020 09:00 04-12-2020 13:00  Pozvánka
Efektívny výkon a systém plánovania času na pracovisku v podmienkach samosprávy ("Time manažment") PhDr. Dušan Gallo 15-12-2020 09:00 15-12-2020 13:00  Pozvánka