Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
IMIDŽ PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY (SPOLOČENSKÉ A PROTOKOLÁRNE NÁLEŽITOSTI) Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. Príloha
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SAMOSPRÁVE Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach Miriam Niková Príloha
Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie Marek Švec / Jozef Toman a kolektív Príloha
Pracovné právo pre školy a školské zariadenia Matej Drotár Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku, 2.vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Hlavný kontrolór – otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia, 3. vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová
Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede, 2. vydanie Mária Stanislavová
Sprievodca miestnou samosprávou (3. doplnené a prepracované vydanie) Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - komentár Zuazan Magurová, Hana Magurová Príloha
Zákon o podpore v čase skrátenej práce - komentár Marek Švec, Jana Žuľová Príloha
Zákon o zdravotnom poistení - komentár Katarína Fedorová Príloha
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve-komentár Matej Drotár Príloha
Neplatné skončenie pracovného pomeru Simona Schuszteková Dušeková Príloha
Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa Marek Švec, Andrea Olšovská Príloha
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve - ekniha Ingrid Konečná Veverková Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 4.vydanie Mária Stanislavová Príloha
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi
odborný mesačník ODPADY Príloha
odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax
Výber zamestnancov Právne úskalia obsadzovania pracovných miest Jana Žuľová Príloha
Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede Ladislav Briestenský Príloha
Zákon o samosprávnych krajoch - komentár Jozef Tekeli, Lukáš Tomaš, Marian Hoffmann Príloha
Katastrálny zákon - komentár 2. vydanie Ondrej Halama Príloha
Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC - otázky a odpovede Ingrid Konečná Veverková Príloha
Manažovanie zmeny v školskom prostredí Mária Nogová Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár 2. vydanie Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Lukáš Tomaš Príloha
Susedské spory v obci, 2. aktualizované a rozšírené vydanie Helena Spišiaková Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi - Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úpravy z právneho hľadiska Marek Maslák Príloha
Zákon o priestupkoch, 2. aktualizované vydanie Helena Spišiaková Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o odpadoch - komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ing. Ingrid Konečná Veverková
Sprievodca miestnou samosprávou (2. doplnené a prepracované vydanie)-e-kniha Mgr. Ladislav Briestenský Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce-e-kniha Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Príloha
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár, 2. aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová Príloha
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha