Vzdelávanie v samospráve

Názov publikácie Autor Príloha
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Ing. Terézia Urbanová Príloha
PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE KRONIKÁROV Mgr. Agáta Krupová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Ľubica Kováčová Príloha
MIESTNA SAMOSPRÁVA - ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA III. Mgr. Ladislav Briestenký, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Vladimír Pirošík, Mgr. Zdenko Krajčír, PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., eBIZ Corp, s.r.o. Príloha
IMIDŽ PREDSTAVITEĽA SAMOSPRÁVY (SPOLOČENSKÉ A PROTOKOLÁRNE NÁLEŽITOSTI) Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. Príloha
ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SAMOSPRÁVE Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. Príloha

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Príloha
Susedské spory v obci, 2. aktualizované a rozšírené vydanie Helena Spišiaková Príloha
GDPR v pracovnoprávnej praxi - Ako byť v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov Tatiana Valentová, Jan Horecký, Marek Švec Príloha
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - komentár Zuzana Dianová Príloha
Zákon o pohrebníctve - komentár Boris Balog, Zuzana Gálisová Príloha
Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva Ladislav Briestenský Príloha
Pozemkové úprav z právneho hľadiska Marek Maslák Príloha
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi Juraj Tkáč, Miriam Slobodníková Príloha
Zákon o priestupkoch, 2. aktualizované vydanie Helena Spišiaková Príloha
Rada školy - školská samospráva Otázky a odpovede Mária Stanislavová Príloha
Ekonomika školy a školského zariadenia - 2. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Odpady - Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie - mesačník Príloha
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - 2.aktualizované vydanie Anna Böhmerová, Mária Stanislavová Príloha
Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 3. aktualizované vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní - Komentár. I. a II. zväzok Marek Švec, Jozef Toman a kolektív Príloha
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár, 2. vydanie Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o odpadoch - komentár Božena Gašparíková, Pavol Takáč Príloha
Zákon o regionálnej investičnej pomoci - praktický komentár Vojtech Ferencz, Boris Balog, Boris Škoda, Diana Jokmanová, Martina Stratená Príloha
Riadenie školy a školského zariadenia (3.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková Príloha
Mzdy profesionálne, 2. vydanie Iveta Matlovičová Príloha
Osobitosti v mzdovej učtárni Iveta Matlovičová Príloha
Zákon o pozemkových spoločenstvách - komentár Marek Maslák, Róbert Jakubáč Príloha
Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita Iveta Puhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková Príloha
Zákon o sťažnostiach - komentár JUDr. Matej Horvat, PhD. Príloha
Metodický deň učiteľov Oľga Pivarníková Príloha
Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku Marek Švec a kol. Príloha
Rozpočtové pravidlá v praxi Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Príloha
Vzory zmlúv a podaní - ochrana osobných údajov (GDPR) V. Hrušovská - S. Mertinková - Z. Rosinová Príloha
Školské výlety a exkurzie - sprievodca Peter Lengyel Príloha
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
Sprievodca miestnou samosprávou (2. doplnené a prepracované vydanie) Mgr. Ladislav Briestenský Príloha
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (3. aktualizované vydanie) Mária Stanislavová Príloha
Zákon o ochrane prírody a krajiny - komentár Beáta Múčková, Boris Balog, Ján Jenčo, Michal Kiča Príloha
Materská škola – organizácia a manažment 2. doplnené a aktualizované vydanie Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
GDPR/Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; Zákon o ochrane osobných údajov - praktický komentár Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais Príloha
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Príloha
Nakladanie s majetkom obce Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Príloha
Nové pravidlá ochrany osobných údajov Tatiana Valentová, Jana Žuľová, Marek Švec Príloha
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár Marek Domin Príloha
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - komentár, 2. aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová Príloha
Pracovnoprávne vzťahy v školstve Jarmila Belešová Príloha
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ing. Ingrid Konečná Veverková Príloha
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš Príloha
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár JUDr. Peter Strapáč Príloha
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Príloha
Slobodný prístup k informáciám v samospráve JUDr. Artúr Soldán Príloha

Študijné materiály

Názov publikácie Autor Príloha