Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Rozpočet, vykonávanie zmien rozpočtu a základná finančná kontrola Ing. Ingrid Konečná Veverková 28.09.2021 9:00 28.09.2021 13:00  Pozvánka
20.-21.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 20.09.2021 10:00 21.09.2021 12:00  Pozvánka
20.-22.9.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová 20.09.2021 10:00 22.09.2021 12:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Personálna práca a odmeňovanie na škole Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 16.09.2021 9:00 16.09.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z.z. k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. Ing. Iveta Ištoková 14.09.2021 9:00 14.09.2021 13:00  Pozvánka
8.-9.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA 08.09.2021 11:00 09.09.2021 12:00  Pozvánka
8.-10.9.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA 08.09.2021 11:00 10.09.2021 12:00  Pozvánka
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy JUDr. Bohuslav Harviľák 07.09.2021 9:00 07.09.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Reklamné stavby po novele stavebného zákona (&43 ods. 2 a nasl. stavebného zákona) JUDr. Helena Spišiaková 02.09.2021 9:00 02.09.2021 13:00  Pozvánka
Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a ich RO-akreditovaný kurz Ing. Terézia Urbanová 23.08.2021 8:30 27.08.2021 14:00  Pozvánka