Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-RO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO zriadených obcou a VÚC v roku 2022 ... Ing. Terézia Urbanová 21.02.2022 9:00 21.02.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-NOVÝ TERMÍN 3.3.2022-ONLINE-Novela zákona o finančnej kontrole - pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO Ing. Ingrid Konečná Veverková 17.02.2022 9:00 17.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Hlavný kontrolór - ako vykonávať kontroly a spracovávať odborné stanoviská Ing. Ingrid Konečná Veverková 17.02.2022 9:00 17.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Prehľad povinností obcí a obecných ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecialista na problematiku ochrany osobných údajov a infozákona 10.02.2022 9:00 10.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zmeny právnych predpisov týkajúce sa majetku obcí v roku 2021 a nové pravidlá nakladania s poľnohospodárskou pôdou obce od 1. mája 2021 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 08.02.2022 9:00 08.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Novela zákona o sociálnych službách PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 03.02.2022 9:00 03.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a zmeny v roku 2022 Ing. Pavol Kukučka 01.02.2022 9:00 01.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Evidovanie odpadov a tvorba Ročného ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním Ing. Tomáš Schabjuk 26.01.2022 9:00 26.01.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p. a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p. Jana Klobučníková 25.01.2022 9:00 25.01.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a niektoré zmeny v odmeňovaní Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 20.01.2022 9:00 20.01.2022 13:00  Pozvánka