Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Štátna pomoc poskytovaná obcou doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 10.06.2021 9:00 10.06.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev a určovaní súpisných a orientačných čísel Ing. Juraj Muravský 08.06.2021 9:00 08.06.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Praktické skúsenosti s právnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a najčastejšie problémy pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobode informácií (právne minimum pre mestá a obce) Mgr. Vladimír Pirošík, advokát, špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov 03.06.2021 9:00 03.06.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov a správnych deliktov JUDr. Helena Spišiaková 01.06.2021 9:00 01.06.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v z.n.p. JUDr. Marek Dlapa 27.05.2021 9:00 27.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Susedské spory, sťažnosti a petície a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstva v nich doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 18.05.2021 9:00 18.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniam Ing. Miriam Majorová, PhD. 13.05.2021 9:00 13.05.2021 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-Zmluvy a zmluvné rokovania v miestnej samospráve Mgr. Ladislav Briestenský 11.05.2021 9:00 11.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Kybernetická bezpečnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o. - JUDr. Jakub Pavčík 11.05.2021 9:00 11.05.2021 13:00  Pozvánka
ONLINE-Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom Ing. Iveta Ištoková 04.05.2021 9:00 04.05.2021 13:00  Pozvánka