Názov podujatia Lektori Začiatok Koniec Prílohy
ONLINE-Zákon NRSR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v z.n.p. Mgr. Alena Štrbová 24.03.2022 9:00 24.03.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022 Ing. Mária Kasmanová 22.03.2022 9:00 22.03.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Povoľovanie výrubu drevín - aktuálne legislatívne zmeny JUDr. Marian Hoffmann, PhD. 18.03.2022 9:00 18.03.2022 13:00  Pozvánka
14.-15.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 14.03.2022 11:00 15.03.2022 12:00  Pozvánka
14.-16.3.-Celoslovenský seminár pre pracovníkov miest, obcí a zariadení poskytujúcich sociálne služby na tému: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti PhDr. Miroslav Cangár, PhD., PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., prof. PhDr.ThDr.Andrej Mátel, PhD. 14.03.2022 9:00 16.03.2022 12:00  Pozvánka
ONLINE-Efektívna elektronická komunikácia obce Ing. Erika Kusyová 08.03.2022 9:00 08.03.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-Novela zákona o finančnej kontrole - pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO Ing. Ingrid Konečná Veverková 03.03.2022 9:00 03.03.2022 13:00  Pozvánka
ZRUŠENÉ-ONLINE-Správne konanie - zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) JUDr. Tomáš Buzinger 01.03.2022 9:00 01.03.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-PO-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO zriadených obcou a VÚC v roku 2022 ... Ing. Terézia Urbanová 23.02.2022 9:00 23.02.2022 13:00  Pozvánka
ONLINE-OBCE-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2022 ... Ing. Terézia Urbanová 22.02.2022 9:00 22.02.2022 13:00  Pozvánka